Rozhýb sa!

Prihláška

Názov tréningu
Objav to svoje najlepšie pre druhých

Miesto a termín  konania
Prvé dva dni: 16-17.4. v Banskej Štiavnici, Penzión Altmayer
Tréningové medziobdobie:individuálna práca a dve individuálne koučovacie sedenia
Tretí deň: v máji v
Bratislave podľa dohody s účastníkmi

Cena
145,- Eur s DPH
V cene je zahrnuté ubytovanie a strava, prenájom miestností a tréningové materiály. My tréneri sme sa rozhodli prispieť svojou prácou službe druhým bez nároku na honorár.

Zmluvné podmienky

1. Cieľom našich tréningových programov je merateľný osobnostný rozvoj našich klientov.
2. Zaväzujeme sa zaistiť individuálny rozvoj účastníkov podľa ich najlepších schopností.
3. Zaväzujeme sa poskytnúť všetkým účastníkom prakticky orientovanú, stimulujúcu a motivujúcu metódu tréningu.
4. Zaväzujeme sa zachovávať absolútnu diskrétnosť.
5. Zaväzujeme sa v prípade potreby informovať klientov o dôvodoch, ktoré by mohli prípadne brániť úspechu tréningu, pričom zachováme diskrétnosť, ako je uvedené v bode 4.
6. Zaväzujeme sa striktne dodržovať dohodnuté termíny tréningov, pokiaľ tomu nezabránia nepredvídateľné okolnosti, kedy bude nutná náhrada trénujúceho konzultanta.
7. Kópie kompletných materiálov k tréningu alebo ich častí je možné získať len s naším písomným súhlasom.


Evidencia prihlášok a platobné podmienky

1. Evidencia prihlášok
Záväzné prihlášky sú evidované v došlom poradí až do naplnenia kapacity. Minimálny počet prihlásených účastníkom na otvorenie tréningového programu je osem. Pokiaľ tréningový program nebude naplnený, bude prihláseným ponúknutý iný termín. Pokiaľ nebude vyhovovať, bude zaplatený účastnícky poplatok vrátený. Záujemcov, ktorí neboli zaradení z kapacitných dôvodov, budeme informovať a ponúkneme im náhradný termín.

2. Podmienky platby
Účastnícky poplatok musí byť uhradený na účet spoločnosti DA Development najneskôr 7 pracovných dní pred zahájením akcie. Po obdržaní záväznej prihlášky je účastníkovi zaslaná preddavková faktúra. Na základe tejto zálohovej faktúry uskutočnite platbu na uvedený bankový účet. Daňový doklad (faktúra) bude vystavená v zákonnom termíne po pripísaní platby na účet spoločnosti DA Development.

3. Ostatné podmienky
Prihláška je záväznou objednávkou. Jej odoslaním účastník tréningu vyjadruje súhlas s nasledovnými podmienkami:
a) Zmena lektora, termínu, miesta konania, zrušenie z organizačných a prevádzkových dôvodov:
Spoločnosť DA Development si vyhradzuje právo na zmeny vo vyššie uvedených bodoch. O všetkých prípadných zmenách budete včas informovaný a to písomne, telefonicky alebo e-mailom .
b) Zrušenie účasti zo strany účastníka:
• Pri zrušení účasti na tréningu najneskôr 7 dní pred jeho zahájením je účtovaný storno poplatok vo výške 10% z celkovej ceny tréningu.
• Pri absencii účastníka bez predchádzajúceho ospravedlnenia je účtovaný storno poplatok vo výške 100% z celkovej ceny tréningu.
• Náhrada za neúčasť na niektorom z tréningových dní /okrem prvého/ je možná po dohode s konzultantom formou individuálneho koučingového stretnutia v sume 80 €/2hodiny.


Napíš nám do správy, čo by si chcel tréningom získať Ty

Odoslaním prihlášky dávam v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov spoločnosti DA Development, s.r.o. (IČO: 46 595 121) ako spracovateľovi za účelom zaradenia do databázy spracovateľa na ďalšie marketingové spracovanie, napr. zasielanie obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov a to po dobu 10tich rokov od udelenia súhlasu. Beriem na vedomie, že dávam právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva podľa príslušných ustanovení vyššie citovaného zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov dávam dobrovoľne a môžem ho kedykoľvek na adrese spracovateľa odvolať.

Tréneri

Tu nájdeš informácie o nás - tréneroch.

Prihlás sa

Tu sa môžeš prihlásiť na náš tréning.